Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, bestellingen en overeenkomsten van Cakepicture.nl . Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Cakepicture.nl middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Cakepicture.nl zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cakepicture.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cakepicture.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Cakepicture.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 Cakepicture.nl heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Cakepicture.nl zijn vrijblijvend en Cakepicture.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cakepicture.nl. Cakepicture.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cakepicture.nl dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Cakepicture.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Cakepicture.nl .

2.4 De administratie van Cakepicture.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Cakepicture.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Cakepicture.nl verrichte leveringen. Cakepicture.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte produkten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de betaalgegevens van de klant; het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Cakepicture.nl, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3 - Levering en levertijden

3.1 De door Cakepicture.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de produkten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de produkten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie middels iDeal.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Cakepicture.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Cakepicture.nl te weigeren.

Artikel 5 - Overmacht

5.1 Cakepicture.nl  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 - Eigendom van produkten

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Cakepicture.nl , totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Cakepicture.nl  zijn voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Cakepicture.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Cakepicture.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Cakepicture.nl  geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Cakepicture.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cakepicture.nl de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 8.3 Mocht een niet gepersonaliseerd produkt niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 7 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Cakepicture.nl Knol 6, 4542PX Hoek.

Artikel 9 - Bestellingen en communicatie

9.1 Cakepicture.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Cakepicture.nl , dan wel tussen Cakepicture.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Cakepicture.nl.

Artikel 10 - Persoonsgegevens en privacy

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Cakepicture.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Cakepicture.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Cakepicture.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen.

10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Cakepicture.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Cakepicture.nl . De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 - Diversen

11.1 Indien de klant aan Cakepicture.nl  schriftelijk opgave doet van een adres, is Cakepicture.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Cakepicture.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door Cakepicture.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cakepicture.nl deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Cakepicture.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cakepicture.nl is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.